Search
Close this search box.
ข่าวกีฬา

ข่าวกีฬา สภามวยไทยโลก มีมติให้ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ดำรงตำแหน่งประธานต่อไป

ข่าวกีฬา สภามวยไทยโลก มีมติให้ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ดำรงตำแหน่งประธานต่อไป

ข่าวกีฬา สภามวยไทยโลก ในพระบรมราชูปภัมภ์ โดยคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ดำรงตำแหน่งประธานสภามวยไทยโลกต่อไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับการนานาประเทศไทยทั่วโลก ในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง และเป็นผู้ให้ความสำคัญในการรณรงค์อนุรักษ์มวยไทยศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย ยาวนานตั้งแต่พ.ศ. 2538

 

19

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร สภามวยไทยโลกฯ ซึ่งประกอบไปด้วย นายขจร พราวศรี ในฐานะประธานที่ประชุม ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ เลขาธิการ พลเอก เหมรัฐ ขำนิล รองประธาน ฝ่ายอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนา นายเกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรมะ รองประธาน ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นายอำนวย เกษบำรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลอื่นๆ อีกรวม 9 คน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามวยไทยโลกฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึง คุณูปการเป็นอย่างยิ่งของพลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ที่มีต่อกีฬามวยไทยมาตลอดเวลา ในขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และประธานอำนวยการเวทีมวยลุมพินี ซึ่งได้แสดงความเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างยิ่ง เมื่อมีการนำมวยไทยไปปู้ยี้ปู้ยำในต่างประเทศ โดยคนไทยบุคคลในวงการมวยร่วมมือกับนักธุรกิจต่างประเทศ ในแบบไม่เคารพและยอมรับถึงที่มาของศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของไทย มีการบิดเบือนกติกาการแข่งขันโดยพลการ ทำให้ศิลปะมวยไทยได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบในทางลบมาตลอดเวลา และด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสภามวยไทยโลกฯ ขึ้นมา เมื่อปี 2538 ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาครัฐบาลเป็นอย่างดี ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะผดุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะการต่อสู่ของชาติไทย ให้ดำรงเป็นมรดกของชาติต่อไป โดยในการนี้ ประธานกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร นายชุมพล กาญจนะ ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เมื่อได้รับทราบข้อมูลและคำชี้แจงถึงเป้าหมายในการตจัดตั้งสภามวยไทยโลกของพลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2538 และทันทีที่เสร็จสิ้นการประชุม นายชุมพล กาญจนะ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึง นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ประธานกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 มีนาคม 2538 ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดตั้ง โดยเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบที่สามารถทำให้เกิดองค์กรกีฬามวยไทยระหว่างประเทศขึ้นให้ได้ ซึ่งต่อมาการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้สนองตอบความประสงค์ของ สภาผู้แทนราษฎร โดยได้นำเรื่องการจัดตั้งสภามวยไทยโลก เข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2538 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบการจัดตั้งสภามวยไทยโลก ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2538

ขอบคุณข่าว : www.siamsport.co.th
สนใจสมัคร ติดต่อ : www.sportsassume.com